Voor de scheiding

Scheiden is een vaak een emotioneel geladen gebeurtenis in het leven. Twee mensen hebben ooit voor elkaar gekozen en dan gaat het mis. Soms beslissen beiden op ongeveer hetzelfde moment om uit elkaar te gaan maar meestal neemt één van beiden het initiatief. Wanneer deze beslissing definitief is heeft de andere partner dan weinig andere opties dan te ‘volgen’. We spreken dan ook over de eerste en de tweede beslisser.

 • De eerste beslisser wil zich informeren over wat er komen gaat en zoekt informatie op het internet, krijgt advies van vrienden, familie en collega’s, consulteert een advocaat, bemiddelaar of notaris, … . Op korte tijd wordt er vaak een massa informatie vergaard en krijgt de betrokken vele impulsen.
 • De tweede beslisser wordt meestal op een veel later tijdstip geconfronteerd met de wens tot scheiden van de andere. Ook de tweede beslisser wordt al snel overladen met veel informatie en ‘gratis’ goed bedoeld advies. Heel vaak loopt de communicatie niet meer zo optimaal en gaat ieder zijn eigen weg. Dit vormt al snel de basis voor misverstanden of ernstige conflicten met als gevolg een jarenlange procedure die veel ergernis met zich mee zal brengen en handenvol geld zal kosten. De toekomst van de betrokken en de kinderen ligt dan vaak snel in de handen van de familierechtbank.

TIP 1:Hoe hoog de spanningen en frustraties ook oplopen probeer samen een onafhankelijke en professionele derde partij in te schakelen die jullie samen de juiste informatie bezorgt en begeleidt doorheen het scheidingsproces. U kan steeds terecht bij een familiaal bemiddelaar. Kan het niet samen, zoek dan een advocaat die handelt in het belang van u en uw kinderen en laat u niet meeslepen in uw emoties. 

TIP 2: Wanneer u alvast een inzicht wil krijgen in de de maken afspraken bij een scheiding (kinderen, woning, financieel, alimentatie, ...), kan u gratis een scheidings- en of ouderschapsovereenkomst voorbereiden (website Pareto Group).

Iedereen die gehuwd is, is een contract aangegaan – een voorafgaand huwelijkscontract of een contract onder standaard wettelijk stelsel.

Het huwelijkscontract beschrijft de afspraken tussen twee echtgenoten en is in de meeste gevallen beperkt tot afspraken rond materiële zaken. Bij de regeling in het kader van een scheiding kunnen jullie samen beslissen afstand te nemen van bepaalde afspraken in het belang van een overeenkomst die ook rekening houdt met het werkelijke verloop van de huwgemeenschap. Dit klinkt vrij eenvoudig en in de praktijk is dit ook zo.


Wanneer u samen kinderen heeft werden hierover op voorhand geen afspraken gemaakt en jullie moeten dus samen tot een akkoord komen over de verblijfsregeling en afspreken hoe u de kosten zal verdelen. Afhankelijk van de leeftijd van de kinderen moeten deze afspraken dus lang standhouden … . Ter informatie, de wetgever stelt als basis dat beide ouders voor hun kinderen moeten zorgen volgens hun mogelijkheden.

Ook als één van de echtgenoten tijdens het huwelijk niet of slechts gedeeltelijk gewerkt heeft en nood heeft aan een (tijdelijke) onderhoudsuitkering voor de ex-partner moeten hierover afspraken gemaakt worden.


TIP:Zoals u hierboven leest is scheiden geen louter juridisch gebeuren. Uw rechten en plichten liggen vast in het huwelijksstelsel maar wat niet vaststaat zoals bv. de regeling rond jullie kinderen - moet besproken worden. Overweeg alvorens naar de familierechtbank te stappen om eerst onder professionele begeleiding, tot evenwichtige afspraken komen.

Ja, u mag de gezinswoning verlaten vooraleer u gescheiden bent. Doe dit indien mogelijk bij voorkeur wel in onderling overleg. Eénzijdige stappen kunnen erg confronterend zijn en ongewild de basis leggen voor een vechtscheiding. Zet ook zo snel mogelijk enkele voorlopige afspraken op papier zodanig dat er later geen misverstanden ontstaan. Dit kan gaan over financiële zaken, de verblijfsregeling van de kinderen, de toegang tot de gezinswoning, enz.

Echtgenoten zijn elkaar bijstand verschuldigd. De behoeftige echtgenoot kan dus alimentatie verkrijgen van de andere echtgenoot. De wetgever heeft wel enkele regels vastgelegd rond de maximale duurtijd en hoogte van het bedrag. Een minimum wordt niet in de wet omschreven en de term ‘behoeftigheid’ wordt nergens gedetailleerd toegelicht. De interpretatiemogelijkheden rond dit thema zijn zeer ruim. In de praktijk komt het er vaak op neer dat twee echtgenoten die beiden werken en in hun eigen onderhouds kunnen voorzien mekaar geen alimentatie verschuldigd zijn. Anders ligt het wanneer bijvoorbeeld één van de twee echtgenoten thuis is gebleven om voor de kinderen te zorgen of lange tijd heeft meegewerkt in de eigen zaak. Het recht op een onderhoudsuitkering kan door de rechtbank ontzegt worden wanneer de alimentatiegerechtigde aanleiding gegeven heeft tot de ontwrichting van het huwelijk. Het kan dan gaan om overspel, slagen en verwondingen, … .

Met de Pareto Simulator kan u zelf online uw eigen simulatie maken. Door de gebruikte methode en formules geeft de Pareto Simulator u een beeld van wat een billijke onderhoudsbijdrage zou kunnen zijn. Het resultaat is sterk afhankelijk van de door u ingevulde gegevens. Voer deze zo accuraat mogelijk in. Ga naar de Pareto Simulator - klik hier

Als één van u beiden niet wil scheiden dan leest u best hierboven ‘Scheiden, hoe begin ik eraan’ . De eerste en tweede beslisser zitten mogelijk ieder op een andere golflengte qua verwerkingsproces. Een moeilijke situatie omdat de één sneller wil gaan dan de ander. De verleiding is groot om eenzijdige stappen te zetten die vrijwel onomkeerbaar zijn. Gun elkaar de tijd om samen tot akkoorden te komen. Dat levert wellicht meer op dan een jarenlange procedureslag in gang te zetten waar geen van beiden beter van wordt. Denk ook eens na over relatiebemiddeling; dit geeft jullie beiden inzicht in jullie relatie.

We onderscheiden twee situaties:

 

 1. Sommige echtgenoten beslissen samen, vooraleer te beslissen tot een definitieve scheiding, om niet meer samen te leven. Ze kunnen dan samen een overeenkomst opstellen die de regelingen tijdens deze periode vastlegt. Het gaat dan bvb. om financiële zaken, de verblijfsregeling kinderen, het verblijf in de gezinswoning, enz.. Het is meestal voldoende dat deze afspraken onderling - bij voorkeur schriftelijk - gemaakt worden al dan niet in samenspraak met een advocaat / bemiddelaar / notaris.
 2. Wanneer samenleven onmogelijk wordt en één van de twee echtgenoten wenst, vooraleer over te gaan tot de echtscheiding, voorlopige maatregelen m.b.t. financiële zaken, de verblijfsregeling kinderen, de gezinswoning, enz. In deze situatie kan deze echtgenoot een verzoekschrift tot dringende en voorlopige maatregelen voorleggen bij de griffie van de familierechtbank. Indien optie 1 (samen) niet lukt, is deze optie vaak de enige uitweg. Een advocaat kan hierbij helpen.

 

Wanneer de ene ouder zijn/haar kind zonder wettelijke toelating van de andere ouder meeneemt naar een ander land dan het land waar het kind doorgaans verblijft, vaak het land van herkomst of origine van die ouder, kan de achterblijvende ouder de terugkeer van het kind aanvragen of bekomen door een beroep te doen op internationale verdragen (oa Haagse Conventie 1980). Wat moet ik doen bij kindontvoering.

 • De advocaat
  Wanneer u beroep doet op een advocaat, ga dan te rade bij een advocaat en geef duidelijk aan dat u zich wil informeren. Neem op basis van dit gesprek dan ook geen stappen waarvan u achteraf spijt krijgt.
  Wanneer u echter door uw partner gedagvaard wordt en u er zich van vergewist heeft dat uw partner niet samen met u tot een akkoord wil komen, dan moet u ook een advocaat inschakelen. Ook dan is een advocaat dikwijls de beste uitweg. Uw advocaat zal uw belangen verdedigen maar ook de advocaat van uw partner tot redelijkheid proberen te brengen. Dit verlaagt het risico om een lange en dure scheidingsprocedure te vermijden aanzienlijk.
 • De bemiddelaar.
  Samen tot afspraken komen is het moto van de bemiddelaar. Uw bemiddelaar zal jullie vanaf het eerste gesprek tot en met de indiening van het dossier bij de rechtbank bijstaan. De kans op een evenwichtig akkoord is daardoor groot. Idealiter gaan jullie, nadat de eerste emotie van de scheidingsmelding verwerkt is, samen naar een bemiddelaar voor een eerste vrijblijvend gesprek. Uw bemiddelaar stelt dan de scheidingsovereenkomst op al dan niet aangevuld met een notariële akte van toebedeling indien één van jullie de gezinswoning inkoopt.
 • De notaris.
  De meeste notarissen zullen zich traditioneel meer toeleggen op de materiële afhandeling van de scheiding. De notaris is de enige die een eigendomsoverdracht van bijvoorbeeld de gezinswoning kan officialiseren. Wanneer de gezinswoning door één van jullie ingekocht wordt kan een bemiddelaar of advocaat de scheidingsovereenkomst uitwerken waarna de notaris de eigendomsoverdracht akteert. Het gebundelde dossier wordt dan vervolgens ingediend bij de familierechtbank.

De goedkoopste manier om uw scheiding te regelen is deze waarbij u alle afspraken zelf neerschrijft en indient bij de rechtbank. In België kan dit. Fouten tegen de vormvereisten, inhoudelijke onvolledigheden, niet-fiscale optimalisatie en eventuele misverstanden worden later dan wel dubbel en dik aangerekend … . Wij raden u dit dan ook ten stelligste af.


Scheiden in onderlinge toestemming zal de kosten in elk geval beperken. Afhankelijk van de gekozen weg en het type dienstverlening zijn er ook hier belangrijke prijsverschillen. Professionele dienstverleners, waaronder de notaris, de advocaat en de bemiddelaar, werken ieder op hun eigen manier. Afhankelijk van de doorlooptijd, de aanpak van de dienstverlener en de complexiteit van een scheidingsregeling zal de prijs hoger of lager uitvallen.


Een vaste prijs voor een begeleid scheidingstraject via een bemiddelaar?

De mogelijkheid bestaat om met een bemiddelaar van de ScheidingsConsulenten vooraf een vaste prijs af te spreken voor het bemiddelingstraject. Zo kan u alvast deze kosten onder controle houden. U krijgt een vaste prijs voor de begeleiding van uw dossier. Zo zijn er geen verrassingen achteraf. Het tarief voor een specifiek traject hangt af van de complexiteit van de scheiding. U krijgt vooraf gepersonaliseerd advies nadat u een korte vragenlijst heeft ingevuld.


Scheiden online?

Er bestaat er sinds enkele jaren ook een mogelijkheid om een scheidingsdossier online voor te bereiden en vervolgens zelf in te dienen bij de familierechtbank. Mensen die de emoties, die vaak aan een scheiding voorafgaan, reeds grotendeels verwerkt hebben en die een relatief éénvoudige regeling nastreven kunnen perfect gebruik maken van ScheidenOnline.be. Scheiden is soms juridisch-technisch ingewikkeld maar in vele gevallen is het dat ook helemaal niet en kan er aardig bespaard worden op de scheidingskosten.

Hoe werkt dit dan?

Via een online vragenlijst doorlopen de toekomstige ex-partners samen alle afspraken die voor hen van toepassing zijn en vullen deze verder aan. Het gaat dan bijvoorbeeld over de verblijfsregeling en de kosten van de kinderen, de verdeling van de goederen, de bankrekeningen, de openstaande schulden, de verdeling van de woning, enz.

Het team van ScheidenOnline.be gaat dan vervolgens alles goed nalezen en als er dingen ontbreken of onduidelijk zijn worden cliënten gecontacteerd om de thema’s verder te bespreken. Zijn er vragen dan kunnen mensen ook altijd zelf bellen of mailen. Nadat alles klaar is en de cliënten tevreden zijn met de opmaak van de overeenkomst mailt de dossierbeheerder van ScheidenOnline.be de overeenkomst en het verzoekschrift door.

Handelt ScheidenOnline.be dan alles verder af met de rechtbank?

De dossierheerder begeleidt de cliënten tot en met de indiening bij de familierechtbank. Wanneer de opmaak van hun dossier naar wens is krijgen zijn de complete overeenkomst en het verzoekschrift toegestuurd in PDF. Het document is ook inclusief een uitgebreid ouderschapsplan als er kinderen zijn. Verder krijgen zij  ook de instructies voor de indiening doorgemaild. Concreet wil dit zeggen dat zij daarna hun overeenkomst zelf uitprinten, ondertekenen en via de post naar de rechtbank sturen. 

En wat als er discussies tussen ons zijn?

Is er in de aanloop naar de opmaak van het online scheidingsdossier toch over een bepaald punt een discussie waar zij niet samen uitgeraken dan biedt ScheidenOnline.be de optie om een bemiddelaar uit het team van de ScheidingsConsulenten in te schakelen. 

Is dit dan niet voor iedereen?

Neen, mensen die samen hun scheiding wil voorbereiden en formaliseren via ScheidenOnline.be kunnen best over alles een akkoord hebben. Als er kinderen zijn betekent dit concreet dat de grote lijnen van een ouderschapsregeling al goed afgesproken zijn. En als zij samen eigenaar zijn van een woning dan moet er een akkoord zijn over de bestemming en de verdeling van de woning. Maar, voor mensen die het over alles eens zijn en geen woning te verdelen hebben kan het dossier binnen de 48u verwerkt worden.

En hoeveel kost dit dan?

Wanneer een koppel bereid is om samen via een uitgebreide online vragenlijst hun situatie te beschrijven en om samen afspraken te maken dan kunnen zij reeds vanaf 350 euro hun scheidingsregeling formaliseren via ScheidenOnline.be.

Gratis voorbereiding

U kunt alvast uw scheidingsovereenkomst GRATIS voorbereiden (website Pareto Group) en later beslissen over de te volgen procedure en de begeleiding die u wenst.

Na de scheiding

De ouderschapsovereenkomst omvat drie elementen: de gezags-, verblijfs- en kostenregeling.
In de praktijk zal de gezagsregeling zelden aangepast worden.
Dikwijls echter zal een verblijfsregeling aangepast worden i.f.v. bijvoorbeeld de leeftijd van het kind, de woonplaats van de ouders of gewijzigde omstandigheden in het algemeen. De kostenregeling zal dan weer aangepast worden i.f.v. bijvoorbeeld een wijzigende verblijfsregeling, de leeftijd van het kind, wijzigende financiële omstandigheden van de ouders, ... . In een goed opgestelde scheidingsovereenkomst staat vermeld wanneer een regeling in onderling overleg kan aangepast worden.


Wanneer u samen tot afspraken komt dan kan u de gewijzigde regeling laten homologeren door de familierechtbank en wordt deze afdwingbaar. Wanneer u niet samen tot afspraken kan komen dan kan u zich tot de familierechtbank wenden om zo uw verwachtingen kenbaar te maken en de rechter te vragen een uitspraak te doen. Probeer samen tot afspraken te komen, eventueel onder begeleiding van een advocaat, bemiddelaar of notaris. U kunt ook gratis een ouderschapsovereenkomst voorbereiden (website Pareto Group).

 

In geval van wijzigende omstandigheden kan zowel de betaler als de ontvanger van de partneralimentatie vragen de alimentatie naar boven of naar beneden aan te passen. Wanneer u niet samen tot afspraken kan komen dan kan u zich tot de familierechtbank wenden om zo uw verwachtingen kenbaar te maken en de rechter te vragen een uitspraak te doen. Probeer samen tot afspraken te komen, eventueel onder begeleiding van een advocaat, bemiddelaar of notaris.

Wanneer de onderhoudsbijdragen - partneralimentatie en / of kinderalimentatie - niet meer betaald worden, is het belangrijk na te gaan of het een éénmalige vergetelheid gaat of een structureel betalingsprobleem. Kan de betaler niet meer betalen? Zijn de omstandigheden gewijzigd? Probeer alvast met de betaler in overleg te treden. Is er geen grondige reden waarom de alimentatie niet betaald wordt en de betaler weigert verder elke betaling dan kan u de dienst voor alimentatievorderingen (DAVO) of een advocaat contacteren.


Het betalen van onderhoudsbijdragen die opgenomen zijn in een gehomologeerde overeenkomst is verplicht en kan bij niet-betaling leiden tot loonbeslag. De afspraken rond onderhoudsbijdragen en onderhoudsuitkeringe die opgenomen zijn in de echtscheidings- of ouderschapsovereenkomst is met behulp van een deurwaarder direct afdwingbaar.

 

Wanneer u samen een verblijfsregeling heeft ondertekend als onderdeel van een ouderschapsovereenkomst en deze wordt niet nageleefd, probeer dan in eerste instantie de andere ouder tot naleving te overtuigen of samen tot een andere regeling te komen. Op zich is verblijfsregeling afdwingbaar maar in de praktijk zal dit vaak een traumatische ervaring voor de kinderen met zich meebrengen. Als het echt niet anders kan kunt u een advocaat raadplegen. U kan ook overwegen om een bemiddelaar in te schakelen indien u beiden tot een oplossing wil komen.

Bij jullie scheiding als partners heeft u ook afspraken gemaakt over hoe u als ouders de verblijfsregeling het best kon regelen. Hoe goed de intenties ook waren bij het opstellen van de overeenkomst, toch kan het zijn dat de kinderen zich na verloop van tijd maar moeilijk kunnen aanpassen. Probeer eerst als ouders dit probleem te onderkennen en samen tot een andere regeling te komen. Indien dit niet lukt schakel dan een expert in; bij voorkeur een bemiddelaar die veel met kinderen werkt.


Wanneer één van de ouders het probleem niet ziet dan is de kans erg groot dat de kinderen betrokken worden in de discussie tussen de ouders, externe partijen en/of een rechter. Indien een zaak aanhangig gemaakt wordt bij de familierechtbank dan kan een rechter de kinderen uitnodigen gehoord te worden. Probeer bij voorkeur als ouders eerst alles in het werk te stellen om er onderling uit te geraken.

 

Familierechtbanken worden overstelpt met rechtzaken die ouders tegen elkaar aanspannen. Het gaat dan over de schoolkeuze, bezoekregeling grootouders, aanwezigheid op ouderavonden, omgang met een nieuwe partner, hobby's van de kinderen, verhuis van een ouder, enz.

Dat deze thema’s heuse conflicten worden die voor een familierechtbank uitgevochten worden is vaak het resultaat van een scheidingstraject dat nog niet helemaal ‘afgerond’ is. De emotionele aspecten kregen nog niet de plaats die nodig is om op een meer rationele en empathische manier met elkaar om te gaan als ouders die plots ex-partners zijn geworden.


Afspraken die tijdens de relatie als vanzelf liepen worden opeens problemen waar ouders onderling samen niet meer uitgeraken. Een advocaat wordt ingeschakeld. De kinderen worden erbij betrokken. De situatie escaleert en aan het eind verliest iedereen. Het is van groot belang de scheidingsmelding goed te laten verlopen alsook samen een evenwichtige en volledige overeenkomst uit te werken. U schakelt beter op voorhand samen een advocaat of een bemiddelaar in om u te helpen tot afspraken te komen.

 

Advocaat of Bemiddelaar

Bereid u voor

BEËINDIGING HUWELIJK of SAMENWONEN

ONDERHOUDSVERPLICHTING