Andere thema's

Familierechtbank & Voorlopige maatregelen

 • Voorlopige maatregelen tussen echtgenoten/wettelijk samenwonenden die betrekking hebben op de uitoefening van hun rechten of betreffende hun goederen
 • bevelen van dringende maatregelen bij grovelijk plichtsverzuim of ernstige verstoring van de verstand- houding tussen gehuwden
 • het opleggen van een vervreemdingsverbod
Lees meer over de voorlopige maatregelen die de familierechtbank kan uitspreken.


Familierechtbank & Rechten, machtiging, niet-wilsbekwaam

 • Vorderingen tussen echtgenoten/wettelijk samenwonenden betreffende de uitoefening van hun rechten of hun goederen
 • vervangende machtiging tot het alleen verrichten van handelingen waarvoor instemming van de andere echtgenoot vereist is bij diens weigering
 • beslechting geschillen tussen echtgenoten omtrent de uitoefening van het recht op huur van de gezinswoning
 • verbod op beroepsuitoefening door de andere echtgenoot
 • opkomen tegen intrekking instemming gebruik naam voor beroepsbetrekkingen door andere echtgenoot
 • toekenning gerechtelijke volmacht tot vertegenwoordiging (indien echtgenoot in onmogelijkheid verkeert zijn wil te kennen te geven/wilsonbekwaam is)
 • Machtiging ontvangst gelden ten behoeve huishouding
 • schulden ten behoeve van de huishouding
 • schulden ten behoeve van het samenleven
 • nietigverklaring handelingen echtgenoot
 • machtiging tot aankoop op een openbare verkoop van het aandeel van de andere echtgenoot in een tussen hen onverdeeld goed
 • vordering van de echtgenoot/een derde dat uitkeringen aan hem/haar worden uitbetaald
 • vordering tot uitbetaling van de prestaties (zeelieden ter koopvaardij) aan de klagende echtgenoot (artikel 8 - Wet van 7 februari 1945)
 • Aanstelling beheerder ad hoc voor verwerende echtgenoot die zich in een toestand als bedoeld in artikel 488/1, eerste lid B.W. bevindt (handelingsonbekwaam)
 • Vasstelling niet-wilsbekwaamheid meerderjarige/ontvoogde minderjarige : geen toestemming kind vereist

Vraag juridisch advies aan een
advocaat familierecht
in uw regio

Advocaten familierecht