Advocaat erfrecht bij erfenis - nalatenschap

Vraag hier vrijblijvend juridisch advies

Advocaten erfrecht bij erfenis & nalatenschap

De verdeling van de erfenis of nalatenschap na een overlijden is heel dikwijls een bron van conflict tussen familieleden. Ruzies en discussies over wie waar recht op heeft staan dan een serene afhandeling in de weg.

De planning van een nalatenschap kan daarentegen veel conflicten voorkomen. 

Uw advocaat kan zowel bij het plannen van de nalatenschap als na het overlijden, wanneer de erfenis verdeeld moet worden, een belangrijke adviserende rol spelen. Vooraleer naar de rechtbank te trekken zal getracht worden de zaak in der minne te regelen.

Wanneer de situatie blokkeert of escaleert kan er een advocaat ingeschakeld worden die door middel van een dagvaarding de vereffening en verdeling vraagt aan de rechtbank. De rechtbank zal vervolgens een notaris aanstellen die met alle erfgenamen rond de tafel gaat zitten. Afhankelijk van de complexiteit van de kwestie zal het vervolg van de procedure korter of langer zijn.

Conflicten over de erfenis / nalatenschap kunnen heel divers zijn. Mogelijk is er een vermoeden dat één of meerdere van de erfgenamen al eerder een substantieel bedrag verkregen heeft. Kan dit in rekening gebracht worden om de verdere verdeling evenwichtig te laten verlopen? De discussie kan ook gaan over het al dan niet verwerpen van de nalatenschap. Soms zijn er teveel schulden en is het beter om een nalatenschap te verwerpen. Degene die de nalatenschap wil verwerpen dient zich daarvoor tot de rechtbank te richten.

Waarbij een advocaat erfrecht u o.a. kan adviseren en bijstaan:

 • Algemene wetgeving rond Belgisch erfrecht of internationaal erfrecht
  • Kan ik erven? Wie erft van wie? Kan ik erfgenamen uitsluiten?
  • Erfrecht en vruchtgebruik langstlevende echtgenoot
  • Erfrecht samenwonenden & erfrecht in nieuw samengestelde gezinnen
  • Schenking of testament?
  • Het aanvaarden / verwerpen van een erfenis / nalatenschap
 • Plannen van de nalatenschap / successieplanning
 • Preventief problemen voorkomen rond een erfenis
 • Zoeken naar een oplossing bij problemen met de nalatenschap
 • Bemiddeling tussen erfgenamen
 • Juridisch advies bij erfenis en nalatenschap
 • Juridische bijstand wanneer u naar de rechtbank moet

Vraag vrijblijvend advies
aan een gespecialiseerd
advocaat erfrecht.

Advocaten erfrecht

Deze advocaten hechten veel belang aan de kwaliteit van hun dienstverlening. Zij bieden een 'Premium Service Garantie'.
Lees ook het kwaliteitscharter

Deontologie & vorming

Elke advocaat is in België verplicht lid van een balie, en dus van één van de Ordes van Advocaten. De Orde van Vlaamse Balies (OVB) vertegenwoordigt alle 14 Nederlandstalige balies van België. 

Advocaten aangesloten bij de OVB werken volgens een strikte deontologische code en volgen jaarlijks een ruim aantal uren permanente vorming