Familiaal vermogen, erven & nalatenschappen

Familierechtbank & Huwelijksvermogen

 • Vorderingen m.b.t. het huwelijksvermogensrecht
 • homologatie akte wijziging huwelijksvermogensstelsel
 • vermogensrechtelijke betwistingen bij concubinaat
 • machtiging om bepaalde handelingen m.b.t. het gemeenschappelijk vermogen alleen te verrichten
 • opleggen verbod/verlenen van machtiging om bestuurshandelingen te verrichten m.b.t. gemeenschappe- lijk vermogen
 • nietigverklaring handelingen verricht door de andere echtgenoot m.b.t. gemeenschappelijke schulden
 • ontnemen bestuursbevoegdheid van andere echtgenoot m.b.t. het eigen vermogen of het gemeenschappe- lijke vermogen
 • betwistingen i.v.m. wet op samenlevingscontracten
 • machtiging voorafname gemeenschappelijke goederen bij verdeling wettelijk stelsel
 • scheiding van goederen
 • vordering jegens andere echtgenoot ingevolge betaling gemeenschappelijke schuld boven zijn/haar aandeel
 • machtiging inkoop van aandeel van andere echtgenoot
 • omzetting vruchtgebruik

Familierechtbank & Vereffening - Verdeling

 • Vorderingen tot verdeling
 • vordering tot gerechtelijke verdeling
 • aanstelling notaris
 • vervanging notaris
 • aanwijzing beheerder
 • aanstelling deskundige
 • geschillen of moeilijkheden n.a.v. tussentijds proces-verbaal
 • inkorting termijnen
 • overschrijving termijnen - vervanging
 • geschillen m.b.t. staat van vereffening

Familierechtbank, Erven & Nalatenschappen

 • Nalatenschappen, schenkingen onder levenden en testamenten
 • vereffening en verdeling nalatenschap
 • inbreng in nalatenschap
 • betwisting testament
 • schenking
 • vordering tot benoeming beheerder over nalatenschap
 • vorderingen op grond van de wet tot erfregeling van kleine nalatenschappen en inzake landbouwbedrijven
 • onbeheerde nalatenschappen
 • vordering inbezitstelling door onregelmatige erfopvolgers
 • aanstelling curator
 • machtiging openbare verkoop onroerende goederen
 • machtiging openbare verkoop roerende goederen
 • vordering van algemeen legataris tot inbezitstelling nalatenschap
 • aanvraag verlenging termijnen

Lees alles over Erven en Nalatenschappen op de website www.ErfenisConsulenten.be.

Vraag juridisch advies aan een
advocaat familierecht
in uw regio

Advocaten familierecht

Gespecialiseerde familierechtadvocaten verspreid over 15 kantoren in gans Vlaanderen & Brussel staan u bij met advies. Contacteer een advocaat. Snel en discreet.

Bereid u voor

Ter voorbereiding vindt u hieronder relevante informatie en handige hulpmiddelen.

VERDELING WONING