Familiaal vermogen, erven & nalatenschappen

Familierechtbank & Erven - Nalatenschap

 • Nalatenschappen, schenkingen onder levenden en testamenten
 • vereffening en verdeling nalatenschap
 • inbreng in nalatenschap
 • betwisting testament
 • schenking
 • vordering tot benoeming beheerder over nalatenschap
 • vorderingen op grond van de wet tot erfregeling van kleine nalatenschappen en inzake landbouwbedrijven
 • onbeheerde nalatenschappen
 • vordering inbezitstelling door onregelmatige erfopvolgers
 • aanstelling curator
 • machtiging openbare verkoop onroerende goederen
 • machtiging openbare verkoop roerende goederen
 • vordering van algemeen legataris tot inbezitstelling nalatenschap
 • aanvraag verlenging termijnen

Familierechtbank & Huwelijksvermogen

 • Vorderingen m.b.t. het huwelijksvermogensrecht
 • homologatie akte wijziging huwelijksvermogensstelsel
 • vermogensrechtelijke betwistingen bij concubinaat
 • machtiging om bepaalde handelingen m.b.t. het gemeenschappelijk vermogen alleen te verrichten
 • opleggen verbod/verlenen van machtiging om bestuurshandelingen te verrichten m.b.t. gemeenschappe- lijk vermogen
 • nietigverklaring handelingen verricht door de andere echtgenoot m.b.t. gemeenschappelijke schulden
 • ontnemen bestuursbevoegdheid van andere echtgenoot m.b.t. het eigen vermogen of het gemeenschappe- lijke vermogen
 • betwistingen i.v.m. wet op samenlevingscontracten
 • machtiging voorafname gemeenschappelijke goederen bij verdeling wettelijk stelsel
 • scheiding van goederen
 • vordering jegens andere echtgenoot ingevolge betaling gemeenschappelijke schuld boven zijn/haar aandeel
 • machtiging inkoop van aandeel van andere echtgenoot
 • omzetting vruchtgebruik

Familierechtbank & Vereffening - Verdeling

 • Vorderingen tot verdeling
 • vordering tot gerechtelijke verdeling
 • aanstelling notaris
 • vervanging notaris
 • aanwijzing beheerder
 • aanstelling deskundige
 • geschillen of moeilijkheden n.a.v. tussentijds proces-verbaal
 • inkorting termijnen
 • overschrijving termijnen - vervanging
 • geschillen m.b.t. staat van vereffening

Vraag vrijblijvend advies
aan een gespecialiseerd
advocaat erfrecht.