Kinderen, adoptie & afstamming

Familierechtbank & Kinderen

  • Onderhoudsverplichtingen
  • van ouders t.o.v. hun kinderen
  • uitkering levensonderhoud - tegen verwekker
  • Betwistingen kinderbijslag - aanwijzing bijslagtrekkende en verzet tegen de uitbetaling aan de bijslagtrekkende
  • Verblijfsregeling
  • regelingen rond het verblijf tijdens de schoolperiode en in de vakanties
  • kindontvoering bij echtscheiding - lees meer
  • Uitoefening van het ouderlijk gezag
  • toezicht op het beheer door de andere ouder bij niet-gezamenlijke uitoefening van het ouderlijk gezag
  • opheffing leeftijdsvoorwaarde voor aangaan van huwelijk
  • toestemming in het huwelijk van een minderjarige
  • bekrachtiging overeenkomst pleegvoogdij
  • vorderingen n.a.v. de beëindiging pleegvoogdij
  • vordering tot beëindiging pleegvoogdij
  • ontvoogding minderjarige
  • toestemming voor een schenking bij huwelijkscontract door een minderjarige bij ontstentenis van bijstand van de ouders
  • machtiging aan minderjarige om toe te stemmen in alle overeenkomsten (schenkingen) vervat in het huwelijkscontract bij gebrek aan bijstand van (één van) zijn ouders
  • vaststelling voortdurende onmogelijkheid om het ouderlijk gezag uit te oefenen
  • bescherming grensoverschrijdend bezoekrecht
  • verzet opvragen gelden door minderjarige
  • Recht op persoonlijk contact
  • niet naleving verblijfsregeling/recht persoonlijk contact
  • niet naleving EOT
  • dwangmaatregelen i.v.m. verblijfsregeling - absolute noodzaak
  • Hoorrecht minderjarige

Familierechtbank & Adoptie

  • Binnenlandse adoptie
  • verzoek tot adoptie
  • beoordeling adoptiegeschiktheid
  • weigering / toestemming adoptie
  • nieuwe adoptie
  • herziening adoptie
  • herplaatsing onder ouderlijk gezag
  • herroeping gewone adoptie
  • opnieuw plaatsing onder ouderlijk gezag na herroeping
  • Interlandelijke adoptie
  • vaststelling / verlenging adoptiegeschiktheid
  • adopteerbaarheid kind
  • verzoek tot adoptie
  • beroep tegen beslissing centrale federale autoriteit

Familierechtbank & Afstamming

  • Afstamming
  • betwisting moederlijke afstamming
  • betwisting vaderlijke afstamming
  • instemming / betwisting erkenning
  • vordering toestemming / vernietiging erkenning minderjarig kind

Vraag advies aan een

ADVOCAAT FAMILIERECHT

in uw buurt.

Advocaten familierecht

Bereid u voor

Ter voorbereiding vindt u hieronder relevante informatie en handige hulpmiddelen.

ONDERHOUDSBIJDRAGE
KINDONTVOERING
OUDERSCHAPSREGELING
HOORRECHT
  • Meer over het hoorrecht voor minderjarigen.