Kinderen, adoptie & afstamming

Familierechtbank & Kinderen

 • Onderhoudsverplichtingen
 • van ouders t.o.v. hun kinderen
 • uitkering levensonderhoud - tegen verwekker
 • Betwistingen kinderbijslag - aanwijzing bijslagtrekkende en verzet tegen de uitbetaling aan de bijslagtrekkende
 • Verblijfsregeling
 • regelingen rond het verblijf tijdens de schoolperiode en in de vakanties
 • kindontvoering bij echtscheiding - lees meer
 • Uitoefening van het ouderlijk gezag
 • toezicht op het beheer door de andere ouder bij niet-gezamenlijke uitoefening van het ouderlijk gezag
 • opheffing leeftijdsvoorwaarde voor aangaan van huwelijk
 • toestemming in het huwelijk van een minderjarige
 • bekrachtiging overeenkomst pleegvoogdij
 • vorderingen n.a.v. de beëindiging pleegvoogdij
 • vordering tot beëindiging pleegvoogdij
 • ontvoogding minderjarige
 • toestemming voor een schenking bij huwelijkscontract door een minderjarige bij ontstentenis van bijstand van de ouders
 • machtiging aan minderjarige om toe te stemmen in alle overeenkomsten (schenkingen) vervat in het huwelijkscontract bij gebrek aan bijstand van (één van) zijn ouders
 • vaststelling voortdurende onmogelijkheid om het ouderlijk gezag uit te oefenen
 • bescherming grensoverschrijdend bezoekrecht
 • verzet opvragen gelden door minderjarige
 • Recht op persoonlijk contact
 • niet naleving verblijfsregeling/recht persoonlijk contact
 • niet naleving EOT
 • dwangmaatregelen i.v.m. verblijfsregeling - absolute noodzaak
 • Hoorrecht minderjarige

Familierechtbank & Adoptie

 • Binnenlandse adoptie
 • verzoek tot adoptie
 • beoordeling adoptiegeschiktheid
 • weigering / toestemming adoptie
 • nieuwe adoptie
 • herziening adoptie
 • herplaatsing onder ouderlijk gezag
 • herroeping gewone adoptie
 • opnieuw plaatsing onder ouderlijk gezag na herroeping
 • Interlandelijke adoptie
 • vaststelling / verlenging adoptiegeschiktheid
 • adopteerbaarheid kind
 • verzoek tot adoptie
 • beroep tegen beslissing centrale federale autoriteit

Familierechtbank & Afstamming

 • Afstamming
 • betwisting moederlijke afstamming
 • betwisting vaderlijke afstamming
 • instemming / betwisting erkenning
 • vordering toestemming / vernietiging erkenning minderjarig kind

Vraag vrijblijvend advies aan een ADVOCAAT FAMILIERECHT

Advocaten familierecht

Bereid u voor

Ter voorbereiding vindt u hieronder relevante informatie en handige hulpmiddelen.

ONDERHOUDSBIJDRAGE
KINDONTVOERING
OUDERSCHAPSREGELING
HOORRECHT
 • Meer over het hoorrecht voor minderjarigen.