Kindontvoering bij scheiding

Internationale kindontvoering door een ouder
Wanneer de ene ouder zijn/haar kind zonder wettelijke toelating van de andere ouder meeneemt naar een ander land dan het land waar het kind doorgaans verblijft, vaak het land van herkomst of origine van die ouder, kan de achterblijvende ouder de terugkeer van het kind aanvragen of bekomen door een beroep te doen op internationale verdragen (oa Haagse Conventie 1980).

Wat kan je doen?

 • In eerste instantie trachten de dialoog met de ontvoerende ouder open te houden of te herstellen, een dossier te openen bij Child Focus (gratis nummer 116 000), indien het kind al ontvoerd werd. Een consulent zal in dat geval met de ouders bekijken welke mogelijkheden kunnen leiden tot een oplossing na ontvoering. Indien de ouders tot een onderling akkoord kunnen komen, is dit de snellere en goedkopere manier om een oplossing te vinden en zo een gerechtelijke procedure te vermijden. Uit onderzoek blijkt dat de kans op een terugkeer het grootst is en het akkoord langer standhoudt na het beëindigen van de ontvoering.
 • Indien geen communicatie meer mogelijk is met de andere ouder, kan je best een bemiddelaar raadplegen (zie lijst internationale bemiddelaars bij grensoverschrijdende conflicten bij de erkende instanties : Child Focus, IKO, MiKK,…) -
 • Wanneer bemiddeling niet mogelijk is, kan je best een advocaat raadplegen en met de consulent van Child Focus bekijken of België een kinderontvoeringsverdrag heeft afgesloten met het land waar het kind zich bevindt.
 • In dat geval kan een aanvraag tot terugkeer worden ingediend via de Belgische Centrale Autoriteit.
 • Indien niet kan de consulent je doorverwijzen naar de FOD Buitenlandse Zaken. Deze autoriteit kan via ambassades en consulaten trachten een oplossing te bewerkstelligen. Raadpleeg een advocaat, die de nodige kennis en ervaring heeft in dergelijke zaken (zie lijst bij Child Focus).

Kindontvoering door een derde
Wanneer een kind ontvoerd wordt door ouders wiens rechten werden ontnomen juridisch, door familieleden die geen ouderlijk gezag uitoefenen over het kind, door biologosche ouders die niet wettelijk erkend zijn. Criminele ontvoeringen door een onbekende derde komen zeer zelden voor.

Kind verdwenen
Indien je kind verdwenen is, kan je best zo snel mogelijk klacht indienen bij de politie. De politie moet alles in het werk stellen om je kind veilig en wel terug te vinden. Daarnaast ook melden bij Child Focus op gratis nummer 116 000. Een consulent zal voor de nodige steun zorgen en contact leggen met de verschillende, betrokken instanties.

Netwerken
In verschillende Europese landen werden netwerken opgericht, die nauw samenwerken om aan de vraag van ouders na kindontvoering te voldoen. oa

 • In bepaalde gevallen (bv. verdwijning) kan overwogen worden klacht neer te leggen bij de politie wegens ouderontvoering (in de artt. 431 en 432 SWB). Een strafrechtelijke procedure kan wel een invloed hebben op de andere inspanningen die gedaan worden.
  1. Child Focus richtte in 2012 in België een internationaal netwerk van familiebemiddelaars op (www.childfocus.be) en is in het bezit van een lijst van erkende en getrainde Internationale bemiddelaars. http://www.childfocus.be/nl/nieuws/wat-bemiddeling-kan-doen-voor-internationale-families-in-conflict
  2. In Nederland is er een zeer goed functionerend centrum voor Internationale kinderontvoering (IKO : www.kinderontvoering.org) te bereiken op het nummer : 0031 (0)88 - 800 90 00
  3. In Duitsland werd ook een centrum MiKK opgericht , gespecialiseerd in internationale, familiale conflicten : www.mikk-ev.de, dat tweemaal per jaar trainingen organiseert om internationale bemiddelaar te worden.

Bemiddelaar kindontvoering

 

Katrien Sansen heeft zich gespecialiseerd als bemiddelaar in internationale kindontvoering.

Zij is aangesloten bij de organisatie Mikk, een non-profit organisatie actief op de vlakken bemiddeling, ondersteuning, advies en doorverwijzing in het geval van kindontvoering.