Rechtsbijstand voor bemiddeling

WAT IS RECHTSBIJSTAND?

Rechtsbijstand zorgt ervoor dat mensen met minder flnanclële middelen kunnen kiezen voor een bemiddelingsprocedure. Vla rechtsbijstand kan deze helemaal of voor een deel gratis zijn.

U kan rechtsbijstand krijgen als u zelf naar een bemlddelaar stapt (Vrijwillige bemlddellng) of indien u tijdens een lopende procedure alsnog voor bemiddeling kiest (Gerechtelijke bemiddeling).

WIE KOMT IN AANMERKING?

 • Iedereen met de Belgische nationaliteit
 • Iedereen met een Europese nationaliteit
 • Personen in een asielprocedure

WAT ZIJN DE VOORWAARDEN?

Om in aanmerking te komen dient de bemiddeling door tussenkomst van een door de Federale Bemiddelingscommissie erkende bemiddelaar te gebeuren. Rechtsbijstand kan dus niet verleend worden voor de tussenkomst van een niet-erkend bemiddelaar.

Volledige of gedeeltelijke tussenkomst is, mits in bepaalde gevallen voldaan wordt aan de specifieke inkomstenvoorwaarden, mogelijk voor:

 • Iemand die een leefloon krijgt
 • Iemand die gewaarborgd inkomen voor bejaarden krijgt
 • Iemand die een vervangingsinkomen voor gehandicapten krijgt
 • Iemand die een kind ten laste heeft dat gewaarborgde kinderbijslag krijgt
 • De huurder van een sociale woning
 • Een minderjarige
 • Een vreemdeling, als deze rechtsbijstand wil voor het aanvragen van een verblijfsvergunning
 • Een asielaanvrager of diegene die erkend wil worden als vluchteling
 • Iemand die in collectieve schuldbemiddeling zit
 • Een gedetineerde
 • Een beklaagde

HOE VRAAGT U DE RECHTSBIJSTAND AAN?

U kan op drie verschillende manieren rechtsbijstand aanvragen:

 1. Zelf een verzoekschrift opstellen - zie voorbeeld (vrijwillige bemiddeling)
 2. Een verzoekschrift opstellen samen met de bemiddelaar - zie voorbeeld (vrijwillige bemiddeling)
 3. Naar het Bureau Juridische Bijstand gaan. Indien u recht hebt op een pro-deo advocaat zal hij het verzoekschrift opstellen.

U kan rechtsbijstand aanvragen mits uw behoeftige status kan bewezen worden aan de hand van volgende documenten:

 • de identiteitskaart
 • een recent bewijs van gezinssamenstelling (max 2 maanden oud),
 • recent bewijs van het inkomen alsook dat van meerderjarige inwonende personen (max 2 maanden oud),
 • een recent bewijs van het vervangingsinkomen alsook dat van meerderjarige inwonende personen,
 • en voor zelfstandigen de BTW aangifte van het laatste kwartaal en het laatste aanslagbiljet

Of bewijs dat u deel uitmaakt van de categorie van gelijkgestelde personen d.m.v. het vermoeden van onvermogen.

 • beknopte uiteenzetting van de feiten die een bemiddelingstraject verantwoorden (bij een vrijwillige bemiddeling om de gegrondheid van de aanvraag te kunnen bepalen)
 • het ondertekend bemiddelingsprotocol (bewijs van opstart van een bemiddeling)
 • de gegevens van de erkende bemiddelaar

Laat u begeleiden door een erkend bemiddelaar in familiale zaken.

Contacteer ons vandaag nog voor vrijblijvend advies.

Karel De Grote Hogeschool

Studenten van de Karel de Grote Hogeschool (Academiejaar 2011 - 2012), studierichting Sociaal Juridische Dienstverlening schreven een paper rond rechtsbijstand in bemiddeling. De informatie op deze pagina is het resultaat van hun bevindingen. Het volledige rapport kan u hier dowloaden.

Nogmaals bedankt voor de professionele, maar zeker ook ‘menselijke’ opvolging van ons dossier, met het nodige geduld en aandacht voor persoonlijke bekommernissen in wat voor mij toch (één van) de moeilijkste en meest ingrijpende periode(s) uit mijn leven was.

K.D.G.Brussel