Vraag juridisch advies

Advocaat erfrecht

De verdeling van de erfenis of nalatenschap na een overlijden is heel dikwijls een bron van conflict tussen familieleden. Ruzies en discussies over wie waar recht op heeft staan dan een serene afhandeling in de weg.

De planning van een nalatenschap kan daarentegen veel conflicten voorkomen.

Uw advocaat kan zowel bij het plannen van de nalatenschap als na het overlijden, wanneer de erfenis verdeeld moet worden, een belangrijke adviserende rol spelen. Vooraleer naar de rechtbank te trekken zal getracht worden de zaak in der minne te regelen.

Wanneer de situatie blokkeert of escaleert kan er een advocaat ingeschakeld worden die door middel van een dagvaarding de vereffening en verdeling vraagt aan de rechtbank. De rechtbank zal vervolgens een notaris aanstellen die met alle erfgenamen rond de tafel gaat zitten. Afhankelijk van de complexiteit van de kwestie zal het vervolg van de procedure korter of langer zijn.

Conflicten over de erfenis / nalatenschap kunnen heel divers zijn. Mogelijk is er een vermoeden dat één of meerdere van de erfgenamen al eerder een substantieel bedrag verkregen heeft. Kan dit in rekening gebracht worden om de verdere verdeling evenwichtig te laten verlopen? De discussie kan ook gaan over het al dan niet verwerpen van de nalatenschap. Soms zijn er teveel schulden en is het beter om een nalatenschap te verwerpen. Degene die de nalatenschap wil verwerpen dient zich daarvoor tot de rechtbank te richten.

Waarbij een advocaat erfrecht u o.a. kan adviseren en bijstaan:

 • Algemene wetgeving rond Belgisch erfrecht of internationaal erfrecht
  • Kan ik erven? Wie erft van wie? Kan ik erfgenamen uitsluiten?
  • Erfrecht en vruchtgebruik langstlevende echtgenoot
  • Erfrecht samenwonenden & erfrecht in nieuw samengestelde gezinnen
  • Schenking of testament?
  • Het aanvaarden / verwerpen van een erfenis / nalatenschap
 • Plannen van de nalatenschap / successieplanning
 • Preventief problemen voorkomen rond een erfenis
 • Zoeken naar een oplossing bij problemen met de nalatenschap
 • Bemiddeling tussen erfgenamen
 • Juridische bijstand wanneer u naar de rechtbank moet

Contacteer hier een advocaat erfrecht in uw regio

Een erkend advocaat jeugdrecht behartigt de belangen van de minderjarige die als slachtoffer of als dader in contact komt met jeugdrechtbank. De advocaat is gebonden aan het beroepsgeheim en zal de inhoud van de gesprekken niet delen met o.a. ouders, politie, school, jeugdrechter, ... . In de meeste gevallen is de tussenkomst van de jeugdadvocaat kosteloos. Bespreek dit met uw advocaat.

De jeugdadvocaat zal de minderjarige bijstaan in o.a. volgende situaties:

 • de minderjarige als dader van strafbare feiten, zoals bijvoorbeeld het dealen van drugs, het plegen van een diefstal, vandalisme, ... . Dit heet dan een "als misdrijf omschreven feit" (MOF).
 • de minderjarige als slachtoffer, zoals bijvoorbeeld van geweldpleging, ongeval, afpersing, ... .
 • bij verontrustende opvoedingssituaties (VOS); moeilijke situaties waarbij er hulp voor de jongere of de ouder(s) noodzakelijk is.
  Een verontrustende situatie = een problematische leefsituatie die de ontwikkeling van de minderjarige bedreigt doordat zijn psychische, fysieke of seksuele integriteit wordt aangetast of doordat zijn affectieve, morele, intellectuele of sociale ontwikkelingskansen in het gedrang komen.
 • bij mishandeling, misbruik of verwaarlozing of wanneer ouders niet voldoen aan hun onderhoudsplicht.
 • bij gemeentelijke administratieve sancties (GAS-boetes) en de ‘voetbalwet’ (gedragscode bij voetbalwedstrijden)
 • zaken i.v.m. de wet betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke, voor zover de betrokken persoon een minderjarige betreft.

Contacteer hier een advocaat jeugdrecht in uw regio

Een nalatenschap die openvalt in België wordt beheerst door Belgisch recht.

Daartoe moet je een Belgische aangifte van nalatenschap doen. Gewoonlijk neemt de notaris dat voor zijn rekening als je zelf niet weet hoe daaraan te beginnen. Als de nalatenschap Spaanse roerende of onroerende goederen bevat, dan moet dat worden aangegeven in België én Spanje. In Spanje draagt de advocaat zorg voor aangifte van nalatenschap en werkt samen met een notaris en een asesor of gestor. De advocaat staat in voor de opzoekingen, opstelling van documenten en notariële akten. De Spaanse notaris en asesor hebben geen professionele aansprakelijkheid, enkel de advocaat.

De procedure tot aangifte van nalatenschap in Spanje, moet binnen de zes maanden na overlijden worden aangevat en beëindigd. Anders zijn er nalatigheidsintresten en boetes te betalen. Om het aan de erfgenamen gemakkelijk te maken, kan u aan uw advocaat een algemene volmacht geven (Poder General). Die is nodig om in Spanje te kunnen optreden als gemandateerde van een cliënt. De "Poder General" kan in België tweetalig verleden worden voor een notaris en wordt vervolgens geapostilleerd om ze te kunnen aanwenden voor alle juridische instanties, overheden en betrokken personen (asesor, notaris, administrador de finca, nutsbedrijven, etc.).

Wat moet er gebeuren bij het openvallen van een nalatenschap met eigendommen in Spanje?

 • Vooreerst wordt een opzoeking gedaan in het centraal register der testamenten om de uiterste wilsbeschikking en de begunstigden van een nalatenschap te kennen. Op die manier komt in beeld of de Spaanse goederen een ander of parallel toebedelingskarakter hebben zoals de goederen in België (of elders ter wereld).
 • Vervolgens wordt een "Acta de herederos" opgesteld, waarin de erfgenamen en de goederen worden beschreven. Bij akkoord van verdeling kan daarin tevens de vereffening/verdeling tussen de erfgenamen worden opgenomen onder het belastingstarief van 1% voor overzetting van onroerende goederen aan alle erfgenamen tezamen ("Escritura de herencia" ). Als later één erfgenaam dan toch nog een onroerend goed wil inkopen moet hij 8% belastingstarief betalen. Dus in de kering heeft de inkopende erfgenaam dus steeds meer dan 7% teveel betaald.
 • Vervolgens worden alle formaliteiten gedaan bij "Registro de propiedad" en bij "Catastro" opdat de publieke overheid en derden weten wie de "nieuwe" eigenaar is van een onroerend goed.
 • Tevens moet worden zorg gedragen voor de overdracht van verzekeringspolissen, nutsvoorzieningen, domiciliebelastingen, al dan niet overname van contracten met derden (tuinman, zwembadonderhoud, etc.).
 • Tegelijk moet ook de aangifte van nalatenschap gebeuren in Spanje. Voor buitenlandse erflaters en erfgenamen is dat een speciaal bevoegd kantoor in Madrid.

De berekening van de erfbelasting in Spanje
De berekening van de hoogte van de erfbelasting in Spanje is een tamelijk gecompliceerde zaak. De erfbelasting is ondermeer afhankelijk van de familierelatie met de erflater, de aard van de goederen die worden nagelaten en het vermogen van de erfgenaam (cfr. infra tabellen en groepen van erfgenamen). De berekening volgens percentages kunnen per regio verschillen: iedere Comunidad Autónoma heeft zijn eigen regels op het gebied van erfbelasting. Maar gewoonlijk zijn de successierechten nul euro, gezien de grote vrijstellingen die bestaan in bijna alle autonome gebieden in Spanje voor erfgenamen in de rechte lijn. Wanneer u in Spanje erft, moet u daarover erfbelasting in België betalen.

Spanje en België hebben geen verdrag dat dubbele betaling regelt in verband met erfenissen.
Het dubbele belastingverdrag van 14/06/1995 en de avenat van 24/06/2000 hebben betrekking op andere vormen van inkomsten of vermogensvergroting. U kan wel de betaalde Spaanse erfbelasting aftrekken van het aanslagbare vermogen in België. Wat ook moet betaald worden is de plusvalia. Dat is een belasting die wordt geheven op de meerwaarde die een onroerend goed heeft gekregen in de periode dat de erflater eigenaar was van het onroerend goed tot aan zijn dood. Die betaalde kosten kan men in de passiva van de Belgische nalatenschap onderbrengen. Het is dus een aftrekpost voor de aanslag die men in België heft. De berekening van de plusvalia is tevens een hele klus. Dit gebeurt manueel, vermits nalatenschappen gewoonlijk een onroerend goed bevat dat meer dan 20 of 30 jaar in bezit was van de erflater. De automatische rekenmodules van de verschillende "Comunidad Autonoma" laten niet toe om meer dan acht of negen jaar terug in de tijd te gaan. De Spaanse kosten van advocaat, asesor of notaris zijn niet aftrekbaar in België. Het zijn kosten van de erfgenamen en niet van de nalatenschap. Met de verklaring van de Spaanse Belastingdienst dat er betaald is, kunnen de goederen op naam van de erfgenaam definitief worden geregistreerd en de banktegoeden worden geopend.

Contacteer hier een Belgisch advocaat in Spanje.

Bewindvoering is bedoeld voor de meerderjarige persoon die wegens zijn fysieke en/of mentale gezondheidstoestand, geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of definitief, niet in staat is zijn belangen zelf en/of zelfstandig te behartigen (bv. ouderen met dementie, personen met een verstandelijke beperking, comapatiënten enz.). Deze belangen kunnen al dan niet van financiële aard zijn.

Kan ik zelf een bewindvoerder kiezen?

Er zijn twee mogelijkheden. Ofwel duidt de rechter een bewindvoerder aan ofwel vraagt u de rechter een specifiek bewindvoerder aan te stellen.

Zelf een bewindvoerder kiezen heeft als voordeel:

 • U heeft reeds kennisgemaakt op voorhand; u weet dus wie u als bewindvoerder krijgt;
 • U wordt geholpen met het opstellen en indienen van het verzoekschrift aanstelling bewindvoerder;
 • Er is een persoonlijk engagement van bij de start.

Waarom een professioneel bewindvoerder kiezen t.o.v. een familielid?

 • Wanneer er meerdere betrokkenen zijn dan is een professioneel bewindvoerder een neutrale partij;
 • De professionele bewindvoerder is onafhankelijk en handelt zonder familiale druk;
 • Een mogelijk vermoeden van belangenvermenging na bvb. overlijden wordt uitgesloten.

Wat zijn de eigenschappen van een goed bewindvoerder?

 • Betrokkenheid: de bewindvoerder is effectief begaan met u, niet alleen met de technische kant;
 • Persoonlijk contact: uw bewindvoerder kent u als mens, niet enkel als een dossiernummer;
 • Een open communicatie en transparante uitvoering van de activiteiten als bewindvoerder.

Via deze website laten wij u kennismaken met professionele bewindvoerders in uw regio.
U kunt dus voor de aanstelling een persoonlijk gesprek hebben over de dienstverlening van de bewindvoerder, de werkwijze, de kosten, ... . Tevens ervaart u of er een persoonlijke klik is met de bewindvoerder. Deze kennismaking is vrijblijvend en gratis. U beslist nadien of u al dan niet deze bewindvoerder aanstelt.


Meer info?

Op www.bewindvoerder.vlaanderen vindt u o.a. een antwoord op volgende vragen:

 • wie kan bewindvoering aanvragen?
 • wat zijn de verplichtingen van de bewindvoerder?
 • wat kost een bewindvoerder?
 • welke stappen moet ik ondernemen om een bewindvoerder aan te stellen?
 • waar vind ik een online verzoekschrift voor de aanstelling van een bewindvoerder?

Contacteer hier een bewindvoerder in uw regio

Dat schulden rechtstreeks of onrechtstreeks invloed kunnen hebben op uzelf en uw familiale leven hoeft geen betoog. Denk maar aan de verschillende maatschappelijke rollen die u opneemt: als buur, ouder/kind, broer/zus, lid van een vereniging, als werknemer of werkzoekende, belastingbetaler, kiezer, vrijwilliger, patiënt, vriend, partner, … . Aan deze maatschappelijke rollen zijn kosten verbonden (bv. bijdrage buurtbarbecue, lidgeld vereniging, cadeau voor de leerkracht van je kind, een bloemetje, er samen even tussen uit, …). Kunt u deze activiteiten niet meer uitoefenen of de kosten ervan niet meer betalen vanwege een hoge schuldenlast dan is dit nefast voor u en uw omgeving.

Schulden zijn meestal het gevolg van één of meerdere tegenslagen (ziekte, echtscheiding, ontslag, …). Waarom zou iemand al te lang gebukt moeten gaan onder een schuldenlast door tegenslagen, waar je zelf weinig of geen vat op had? Een erkend schuldbemiddelaar kan via een collectieve schuldenregeling u terug een menswaardig bestaan geven. Indien u zelfstandige bent en mogelijk niet in aanmerking komt voor een collectieve schuldenregeling dan kan een schuldcoach u misschien verder helpen. Lees hieronder meer.

Wat betekent een collectieve schuldenregeling

Via een collectieve schuldenregeling krijgen mensen met een overmatige schuldenlast de mogelijkheid om weer greep krijgen op hun persoonlijke financiële situatie. Een collectieve schuldenregeling is een door de wet vastgelegde procedure. Ook de vergoeding die u aan de schuldbemiddelaar betaalt is wettelijk vastgelegd. Het wettelijk kader geeft u zekerheid.

Een collectieve schuldenregeling voor particulieren
Privé personen die niet meer in staat zijn om hun uitstaande schulden in eigen beheer verder af te betalen kunnen via de rechtbank een verzoek tot collectieve schuldenregeling indienen. Het dient dan wel te gaan om een ‘structurele’ en ‘duurzame’ onmogelijkheid om uw schulden zelf verder af te betalen.

Een collectieve schuldenregeling, ook voor zelfstandigen?
Wie zelfstandig is of geweest is komt slechts in aanmerking voor het aanvragen van een verzoek tot collectieve schuldenregeling wanneer de handelsactiviteit minstens zes maanden eerder werd stopgezet of wanneer in geval van een faillissement er zes maanden verstreken zijn na de sluiting van het faillissement.
U bent niet in deze situatie? Dan kan een schuldcoach voor zelfstandigen u misschien verder helpen.

Informeer u bij een erkend schuldbemiddelaar ...

 • wat een collectieve schuldenregeling effectief kan betekenen voor u
 • of u in aanmerking komt voor een collectieve schuldenregeling
 • hoeveel een collectieve schuldenregeling kost (wettelijk geregeld)
 • naar de voor en nadelen van een collectieve schuldenregeling
 • welke andere vormen van schuldbemiddeling er bestaan
Neem vrijblijvend contact met een schuldbemiddelaar in uw regio